Reguli privind dreptul de autor și copyright

LEGEA nr.8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

Art. 1

(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice, precum și asupra altor opere de creație intelectuală este recunoscut și garantat în condițiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului și comportă atribute de ordin moral și patrimonial.
(2) Opera de creație intelectuală este recunoscută și protejată, independent de aducerea la cunoștința publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar și în formă nefinalizată.

Art. 2

Recunoasterea drepturilor prevazute în prezenta lege nu prejudiciază și nu exclude protecția acordată prin alte dispoziții legale.

Art. 3

(1) Este autor persoana fizică sau persoanele fizice care au creat opera.
(2) În cazurile expres prevazute de lege, pot beneficia de protecția acordată autorului persoanele juridice și persoanele fizice, altele decat autorul.
(3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite în condițiile legii.

Art. 4

(1) Se prezumă a fi autor, până la proba contrară, persoana sub numele căreia opera a fost adusă pentru prima dată la cunoștința publică.
(2) Când opera a fost adusă la cunoștința publică sub forma anonimă sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercită de persoana fizica sau juridică ce o face publică având consimțământul autorului, atât timp cât acesta nu își dezvăluie identitatea.

Art. 5

(1) Este opera comuna opera creată de mai mulți coautori, în colaborare.
(2) Dreptul de autor asupra operei comune aparține coautorilor acesteia, între care unul poate fi autorul principal, în condițiile prezentei legi.
(3) În lipsa unei convenții contrare, coautorii nu pot utiliza opera decât de comun acord. Refuzul consimțământului din partea oricăruia dintre coautori trebuie să fie temeinic justificat.
(4) În cazul în care contribuția fiecărui coautor este distinctă, aceasta poate fi utilizată separat, cu condiția să nu se prejudicieze utilizarea operei comune sau drepturile celorlalți coautori.
(5) În cazul utilizării operei create în colaborare, remunerația se cuvine coautorilor în proporțiile pe care aceștia le-au convenit. În lipsa unei convenții, remunerația se împarte proporțional cu părțile de contribuție ale autorilor sau în mod egal, dacă acestea nu se pot stabili.

Art. 6

(1) Este opera colectivă opera în care contribuțiile personale ale coautorilor formează un tot, fără a fi posibil, dată fiind natura operei, să se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create.
(2) În lipsa unei convenții contrare, dreptul de autor asupra operei colective aparține persoanei fizice sau juridice din inițiativa, sub responsabilitatea și sub numele căreia a fost creată.

Art. 21

(1) Autorul unei opere originale de artă grafică sau plastică ori al unei opere fotografice beneficiază de un drept de suită, reprezentând dreptul de a încasa o cotă din prețul net de vânzare obținut la orice revânzare a operei, ulterioară primei înstrăinări de către autor, precum și dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se află opera sa.
(2) Dreptul menționat la alin. (1) se aplică tuturor actelor de revânzare a unei opere originale de artă grafică sau plastică ori a unei opere fotografice care implică, în calitate de vânzători, cumpăratori sau intermediari, saloane, galerii de artă, precum și orice comerciant de opere de artă.
(3) În sensul prezentei legi, copiile operelor originale de artă sau fotografice, care au fost făcute într-un număr limitat de către insuși autorul lor sau cu aprobarea acestuia, sunt considerate opere de artă originale.
(4) Suma datorata în temeiul alin. (1) se calculează conform urmatoarelor cote, fără a putea depăsi 12.500 euro sau contravaloarea în lei:

  1. de la 300 la 3.000 euro – 5%;
  2. de la 3.000,01 la 50.000 euro – 4%;
  3. de la 50.000,01 la 200.000 euro – 3%;
  4. de la 200.000,01 la 350.000 euro – 1%;
  5. de la 350.000,01 la 500.000 euro – 0,5%;
  6. peste 500.000 euro – 0,25%.

(5) Vanzatorul trebuie să îi comunice autorului informațiile prevăzute la alin. (1), în termen de două luni de la data vânzării, răspunzând de reținerea procentelor sau cotelor din prețul de vânzare, fără adaugarea altor taxe, și de plata către autor a sumei datorate conform prevederilor alin. (4).
(6) Beneficiarii dreptului de suită sau reprezentanții acestora pot solicita, timp de 3 ani de la data revânzării, persoanelor prevazute la alin. (2) informații necesare pentru a asigura plata sumelor datorate conform prevederilor alin. (4).
(7) Dreptul de suită nu poate face obiectul vreunei renunțări sau înstrăinări.

Art. 22

Proprietarul sau posesorul unei opere este dator să permită accesul autorului operei și să o pună la dispoziția acestuia, dacă acest fapt este necesar pentru exercitarea dreptului său de autor și cu condiția că prin aceasta să nu se aducă atingere unui interes legitim al proprietarului sau al posesorului. În acest caz, proprietarul sau posesorul poate pretinde autorului operei o garanție suficientă pentru securitatea operei, asigurarea acesteia la o suma ce reprezintă valoarea de piață a originalului, precum și o remunerație corespunzătoare.

Art. 23

(1) Proprietarul originalului unei opere nu are dreptul să o distrugă înainte de a o oferi autorului ei la prețul de cost al materialului.
(2) Dacă nu este posibilă returnarea originalului, proprietarul va permite autorului să facă o copie a operei, într-o manieră corespunzătoare.
(3) În cazul unei structuri arhitecturale, autorul are numai dreptul de a face fotografii ale operei și de a solicita proprietarului trimiterea reproducerii proiectelor.

Întrebări pentru LOOK Print?

Contactează-ne

reCAPTCHA demo: Simple page

Copyright © 2018 LOOK PRINT s.r.l. - www.lookprint.ro și www.lookprint.eu. Toate drepturile rezervate.